Từ Khắc và Châu Tinh trì thân thiết từ rất sớm và đã có tình bạn kéo dài gần 30 năm.